Stavby a budovy

     Každá železnice, i ta nejmenší, potřebuje provozní budovy. Vždy je to výpravní budova, skladiště zboží na nádraží, výtopna pro hnací stroje, u větších stanic i stavědla na zhlavích a případně i obytné budovy drážního personálu.


    Pro moji dráhu nejdůležitější budovou byla výtopna a skladiště . Na stavbu skladiště jsem použil klasickou překližku a dřevo, materiálem pro výtopnu se stalo dřevo a cementotřísková deska Cetris. Stěny jsou stavěny systémem dřevěné konstrukce, na kterou je zvenku šroubován Cetris o síle 8 mm. Spoje jednotlivých polí výtopny jsou překrývány pásky stejného materiálu. Na střechu jsem použil překližku, na ozdoby kolem oken stejný materiál jako stěny. Do topírny vede pouze jedna kolej, ale její šířka je stavěná jako dvoukolejná. Po čtyřech letech používání se projevují nedostatky takových staveb. Jako jediné možné řešení se dnes již jeví pouze stržení této budovy a potom již stavba klasickým způsobem. Topírna potřebuje rozšířit o 30cm, uvnitř v podlaze je nutná malá kontrolní jáma a hlavně podlaha se základy musí být z betonu. Navíc ji potřebuji prodloužit o jedno pole.

            V roce 2012 přišel den D a během několika okamžiků byla výtopna rozebraná. Následovalo vyhloubení základů i s prohlídkovou jámou, v tomto případě spíš po zkušenostech z nádraží zahloubený průchod mezi odstavenými vozy. Výtopna je stavěná jako dvoukolejná s celkovým počtem stání 6 míst. Ve vratech výtopny je v podlaze zalitá třísměrná výhybka s pohyblivými opornicemi, odbočné větve vedou do stání vozů, přímý směr pokračuje 2 metry k průchodu. Tato kolej výtopny je používána pouze pro připojení lokomotivy k nabíječce pro oživení baterií.

                             


   Strážní domek je stavěný stejným systémem, jako topírna. Jediná rozdílnost je ve střeše, zde jsem jako krytinu a bednění dohromady použil stejný materiál, jako jsou stěny. Tento domek je z pohledu dráhy nefunkční, pod ním je studna s pitnou vodou a tím, že je tak blízko kolejím, jiná volba nebyla. Pro dojem zastávky chybí dřevěná čekárna se štěrkovým nástupištěm a drobné doplňky.

                                 


    Výpravní budovu  stavím od jara 2007. Při výkopu pro základy jsem vedl archeologický průzkum válečných a poválečných let, protože celé nádraží je stavěno na základech strženého a rozhrnutého obytného domu. Z tohoto důvodu jsem nemusel kopat do nezámrzné hloubky, využil jsem původních základů a provedl jejich lehkou injektáž betonem. Do připravené díry jsem vložil armování a na dvakrát zabetonoval. Na vlastní stavbu budovy došlo až na podzim, kdy jsem nejprve základy natřel asfaltovou penetrací a zaizoloval Ipou. Stavěl jsem z 5 a 7 centimetrového Porofixu. Střecha má dřevěný krov, na který jsem jako bednění a vlastní krytinu použil již osvědčený Cetris. Nátěr a břidlicová krytina a okna a ostatní doplňky až na jaře......

                               


     Nevím, kam bych zařadil točnu. Několikrát vyvstala potřeba otočit lokomotivu nebo některý z vozů, proto jsem si postavil malou točnu. Průměr vlastní jámy je 160cm a hloubka 13cm. Usazená bude do koleje u velké topírny, celkem by z ní měly být  minimálně 4 paprsky. Po jednom na trať a do velké výtopny a dva jako odstavné koleje pro případné pracovní vozy či jiné,  kterým stání venku

                               

   

nebude dělat problém. Jáma točny byla na jaře usazena do předem vykopané díry a betonem zalito dno s odvodňovacím kanálem (nepotřebuji tak mělký bazén). Po zatvrdnutí byla stěna obbetonována. V místě jednotlivých paprsků jsem ještě zalil trny pro koleje. Točna má ruční pohon. Zámky jsou otočné, aretace je s vůlí jednoho milimetru.